BẢO QUẢN HOA CÁT TƯỜNG TƯƠI LÂU VÀ KIỀM HOA KHÔNG NỞ 15 NGÀY BẰNG TOG CỦA ISRAEL