THUỐC KÍCH RỄ CÂY THÂN GỖ CỦA ISRAEL GIÚP “BỘ RỄ CÂY KHỎE MẠNH” GIAI ĐOẠN CÂY CON VÀ GIÚP NGỪA NẤM BỆNH TẠO NỀN MÓNG CÂY TRƯỞNG THÀNH SINH TRƯỞNG TỐT