XỬ LÝ HOA LILY CẮT NON TẠI VƯỜN BẰNG CÔNG NGHỆ TOG CỦA ISRAEL